Fundacja

Fundacja Pomagam Bo Kocham

Nazwa pełna: FUNDACJA POMAGAM BO KOCHAM IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA

Forma prawna: Fundacja

KRS: 0000775713

NIP: 8133807556 

REGON: 382771738 

Nr konta: mBank 43 1140 2004 0000 3702 7858 4119


Cel działania

 1. Propagowanie idei trzeźwości oraz nauki kościoła katolickiego w tym względzie,
 2. Uświadamianie o skutkach nadużywania alkoholu oraz innych używek,
 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 4. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,
 5. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 6. Wspieranie inicjatyw i organizacji działalności promujących abstynencję alkoholową, w tym opiniowanie prawodawstwa,
 7. Podtrzymywanie i upowszechnianie Polskiej tradycji katolickiej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 8. Promocja i organizacja wolontariatu,
 9. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym wzmocnienie roli i funkcji rodziny oraz przeciwdziałanie jej marginalizacji i degradacji społecznej,
 10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 11. Ochrona i promocja zdrowia, w tym realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z promocją zdrowia,
 12. Organizacja i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej z powodu uzależnień,
 13. Realizacja narodowego programu trzeźwości,
 14. Terapia uzależnień,
 15. Pomoc umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości … Ciąg dalszy zgodnie ze statutem.

Wszystkie dane można sprawdzić na oficjalnej stronie ministerstwa:

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.htmlZobacz także